Entry Form


Prijavnica


Entry form


Zadnji dan prejemanja prijav: 29. oktober 2021

Closing date for entries: 29th October 2021

Podatki o tekmovalcih:
Details of Contestants:

Društvo:
Entrant:
Voznik:
Driver:
Sovoznik:
Co-Driver:

Podatki o avtomobilu:
Details of the car:

Tekmovanje v prvenstvu:
Competition in Championship:

Prioriteta:
Seeding information:

Strinjanje s pogoji:
Acknowledgment and agreement:

Tekmovalec, voznik in sovoznik soglašamo in s podpisom potrjujemo spodaj napisano, v imenu vseh članov ekipe na 14. Rally Idrija:
 1. Da sprejemamo pogoje iz dodatnega pravilnika za na 14. Rally Idrija, ki bo potekal v skladu z Mednarodnim športnim pravilnikom FIA, Splošnim predpisi FIA za Rally prvenstva, Tehničnimi pravilniki FIA, Pravilniki nacionalne panožne zveze AŠ 2005 in se obvezujemo, da jih bomo v celoti upoštevali.
 2. Da je Rally nevaren in da so posledica nesreče lahko smrt, telesne poškodbe, invalidnost in premoženjska škoda, zato nase prevzemamo odgovornost za nastop na 14. Rally Idrija in se odpovedujemo kakršnim koli zahtevam ali terjatvam napram FIA, ustreznemu ASN, organizatorju, za kakršnokoli odgovornost v primeru smrti, telesne poškodbe, premoženjske škode, ki je nastala kot rezultat udeležbe na 14. Rally Idrija
S podpisom tudi izjavljamo, da so vsi podatki, navedeni v prijavnici, pravilni in točni.
A competitor, driver and passenger agree and acknowledge by signing below, written on behalf of all team members at the 14. Rally Idrija:
 1. To accept the conditions of these Supplementary Regulations for the 14. Rally Idrija to be held in accordance with the FIA International Sporting Code, General Regulations for the FIA Rally Championships, FIA Technical Regulations, Policies national branch associations AŠ2005 and we undertake that we will take fully into account.
 2. That the rally is dangerous and that accidents can result in death, injury, disability and property damage, and take responsibility for our performance at the 14.Rally Idrija and waive any claim or claims versus FIA, the relevant ASN, the organizer, for any liability for death, personal injury, property damage incurred as a result of participation in the 14. Rally Idrija
The signing also hereby declare that all information provided in the application is true and accurate.
Soglasje k uporabi osebnih podatkov (GDPR):
Consent to the use of personal data (GDPR):

S podpisom potrjujem, da na prireditvi soglašam k obdelavi svojih osebnih podatkov za:
 • Pregled ustreznosti dokumentov in verificiranje
 • Obdelavo rezultatov
 • Posredovanje rezultatov naprej pristojnim zvezam za avto šport v nadaljnjo obdelavo
 • Obdelavo osebnih podatkov za namen zagotavljanja varnostnega sledenja vozilu na dirki, podjetju CVS Mobile d.d. Podatke bo podjetje CVS Mobile d.d. uporabljalo za potrebe in čas dirke. Podatki bodo trajno izbrisani najkasneje 5 dni po zaključku dirke.
By signing, I confirm that I agree to the processing of my personal data at the event for:
 • Document adequacy review and verification
 • Processing of results
 • Forwarding the results to the competent motor sport federations for further processing
 • Processing of personal data for the purpose of providing safety tracking of a vehicle in a race, CVS Mobile d.d. The data will be CVS Mobile d.d. used for the needs and time of the race. Data will be permanently deleted no later than 5 days after the end of the race.